Tài sản số là gì?

Tài sản số được hiểu theo nghĩa rộng bao gồm tất cả những loại tài sản hoạt động trên Internet, được tạo ra từ Internet. Bao gồm các loại Website,…