Tạo ra một tài sản số mới

Bilion là một thành viên của Aragon, có hơn 10 năm tư vấn nghiên cứu, xây dựng các dự án về website, APP, mô hình nền tảng, kinh tế 4.0.…