Hoạt động giao dịch tài sản số ở Việt Nam đạt giá trị hơn 110 tỉ đô la